Ασφαλιστικό ALICO

Ασφαλιστικό ALICO

2 Απριλίου 2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την εταιρία για το εταιρικό ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Η συμφωνία μεταξύ εταιρίας και σωματείου καταγράφηκε σε πρακτικό και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της εταιρίας την Παρασκευή 29/3/2002.

Το Δ.Σ. της ΠΕΠ-ΕΚΟ προχώρησε στην παραπάνω συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη :

  • Τις τεράστιες ανισότητες ως προς τις απολαβές που δημιουργούσε το προηγούμενο πρόγραμμα.
  • Τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το Σωματείο από τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων για την προκαταβολή αποζημίωσης εταιρικού ασφαλιστικού προγράμματος, αύξηση min παροχής και τροποποίηση όρων του συμβολαίου
  • Τις νέες συνθήκες στο ασφαλιστικό σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει από 1/1/1993.
  • Την ανάγκη να ισχύουν ίδιοι όροι ασφάλισης και παροχών για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ


Το νέο πρόγραμμα θα αποτελεί μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και προβλέπει τα παρακάτω:

Το νέο πρόγραμμα είναι πρόγραμμα τύπου «καθορισμένων παροχών».

Το ύψος της παροχής που λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά την ώρα της αποχώρησης είναι ανταποδοτικό ανάλογα με τις καταβληθείσες εισφορές τόσο του ιδίου όσο και του εργοδότη προσαυξημένες με την απόδοσή τους.

Δημιουργείται ατομική μερίδα ανά εργαζόμενο, μέσω της οποίας ο δικαιούχος ενημερώνεται ετησίως για το συνολικό ύψος του λογαριασμού του.

Τα ποσοστά εισφορών του νέου συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι :

i. Για τους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι σε κύριο ασφαλιστικό ταμείο έως την 31-12-1992 :
Εισφορά εργοδότη: Από 01-07-2002 ποσοστό 5,50%
                             : Από 01-07-2003 ποσοστό 6,50%
Εισφορά εργαζόμενου : Ποσοστό τουλάχιστον 1,50% και έως 5,00%.

ii. Για τους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι σε κύριο ασφαλιστικό ταμείο από την 01-01-1993 και μεταγενέστερα :
Εισφορά εργοδότη: Από 01-07-2002 ποσοστό 1,00%
                             : Από 01-07-2003 ποσοστό 1,30%
Εισφορά εργαζόμενου : Ποσοστό τουλάχιστον 0,50% και έως 5,00%.

Σημείωση: Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρίας ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος, δεσμεύτηκαν για την βελτίωση του νέου προγράμματος για τους εργαζόμενους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1-1-1993.

H εισφορά θα υπολογίζεται επί των συνολικών τακτικών αποδοχών.
Στο νέο πρόγραμμα υπάγονται σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης:

Εργαζόμενοι της πρώην ΕΚΟ ΑΒΕΕ  :      από ημ/νία πρόσληψης
Εργαζόμενοι της πρώην ΕΛΔΑ –Ε :         από 01-04-1998
Εργαζόμενοι της πρώην ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ :     από 01-01-2000
Εργαζόμενοι της πρώην ΕΚΟΛΙΝΑ :         από 01-07-2002
Εργαζόμενοι της πρώην ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ :    από 01-07-2002

Οι προσληφθέντες μέχρι σήμερα απ΄ ευθείας στην ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ θεωρούνται ενταγμένοι από την πρόσληψη.

Με βάση τα ως άνω έτη υπαγωγής στην ασφάλιση σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης:

α. Πριν την συμπλήρωση 10ετίας στην ασφάλιση, ο εργαζόμενος λαμβάνει τις προσωπικές εισφορές του και τις αποδόσεις του που θα προκύπτουν από το νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

β. Από 10,01 έτη υπαγωγής στην ασφάλιση, ο εργαζόμενος λαμβάνει τις προσωπικές εισφορές του και τις αποδόσεις τους και επιπλέον ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών και των αναλογικών αποδόσεών τους, ως κάτωθι:

· Από 10,01–15,00, το 1/2 των εργοδοτικών εισφορών και αποδόσεων.
· Από 15,01-20,00, τα 2/3 των εργοδοτικών εισφορών και αποδόσεων.
· Από 20,01 το 100% των εργοδοτικών εισφορών και αποδόσεων

Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης ο εργαζόμενος θα λαμβάνει το 100% των εισφορών και αποδόσεων.

Υπάρχει θετική προσέγγιση από πλευράς Εταιρείας για αύξηση του Συμβολαίου Ζωής από 15 ασφαλιστέους μισθούς σε 24.

ΛΥΣΗ του προηγούμενου Ασφαλιστικού προγράμματος
· Διακοπή ισχύοντος : 30-06-2002
· Καταβολές αποζημίωσης με ατομικά στοιχεία υπαλλήλων και αποδοχές 30/06/2002.

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
α) 1η δόση τον Ιούλιο 2002
β) 2η δόση τον Ιανουάριο 2003
γ) 3η δόση τον Ιανουάριο 2004

Ελάχιστο ποσόν ανά δόση τα 6.000 € (εφ΄ όσον φυσικά το συνολικό ποσό της παροχής τα υπερβαίνει).

Συνάδελφοι
Είναι φανερό ότι το νέο ασφαλιστικό εταιρικό πρόγραμμα είναι βελτιωμένο για την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων .στόχος μας είναι η βελτίωση των όρων για τους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι μετά το 1993.


Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος 

  O Γεν. Γραμματέας

 Ζ. Ζαφειρόπουλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr