ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 και στα χρόνια λειτουργίας του επιδεικνύει πλούσιο έργο στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της διά βίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ, καθώς και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.

Το Ινστιτούτο Εργασίας, καθ’ όλη αυτή την περίοδο, με την περιφερειακή και κλαδική του ανάπτυξη (περιφερειακά και κλαδικά ΙΝΕ) ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα και το έργο του αναγνωρίζεται επιστημονικά ως έγκυρο και κοινωνικά ως ωφέλιμο, δικαιώνοντας εκ του αποτελέσματος τη στρατηγική επιλογή ίδρυσής του από μέρους του συνδικαλιστικού κινήματος στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αποτελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο πολύτιμο εργαλείο της δράσης του.
 
Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εργασίας κατά την περίοδο της λειτουργίας του δραστηριοποιείται ενεργά και αποτελεσματικά:
  1. Στην επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων της ΓΣΕΕ τόσο σε θέματα θεσμικού, διαρθρωτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα όσο και σε θέματα συγκυρίας ή τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής με την οργάνωση και δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων.
  2. Στην επαφή και στην ανταλλαγή εμπειριών των συνδικάτων της χώρας μας με τα συνδικάτα άλλων χωρών, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των άλλων χωρών της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, στους τομείς της συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και έρευνας, της οικονομίας, της κοινωνικής προστασίας και της αγοράς εργασίας.
  3. Στη σύνδεση της γνώσης που παράγεται στο ΙΝΕ με τη συνδικαλιστική επιμόρφωση (ΚΑΝΕΠ), τη συνδικαλιστική δράση και την τεκμηρίωση του συνδικαλιστικού λόγου.
  4. Στη δραστηριοποίηση των συνδικάτων στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης και στην έμπρακτη εμπλοκή τους στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τη διεύρυνση και την ανάπτυξη της δραστηριότητας του ΚΕΚ και του Κέντρου Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών σε κεντρικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο.
  5. Στη συμβολή για την αντιμετώπιση φαινομένων αποκλεισμού, διακρίσεων, ανισότητας, ανεργίας, κοινωνικής ευπάθειας και μετανάστευσης, εντείνοντας τις δραστηριότητές του για την πρόσβαση όλων στην απασχόληση και την ένταξή τους, με σεβασμό των εργασιακών, κοινωνικοασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην αγορά εργασίας.
 
Για να ενημερώνεστε για τα νέα του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ μπορείτε να επισκέφτεστε την ιστοσελίδα του στην διεύθυνση www.inegsee.gr.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr